piątek, 5 sierpnia 2011

Dyrektywy dla "piaskarek" i urządzeń pracujących pod ciśnieniem

Praca przy maszynach może być niebezpieczna. Dlatego urządzenia, narzędzia i instalacje muszą przestrzegać dyrektyw BHP, które stwierdzają, że maszyny nie mogą przedstawiać żadnego zagrożenia dla pracowników. Z tego powodu maszyny muszą być okresowo sprawdzane (za co odpowiedzialny jest pracodawca).

Producenci muszą zagwarantować, że maszyna jest bezpieczna w pracy, gdy używa się jej właściwie. Bezpieczeństwo to jest okazywane znakiem CE. Dlatego maszyny powinny spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy Maszynowej. Dodatkowo inne wymagania odnoszą się do konkretnych maszyn. Na przykład „piaskarki” czyli ciśnieniowe zbiorniki do obróbki strumieniowo-ściernej muszą również spełniać wymagania Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Zbiorników Ciśnieniowych (European Pressure Equipment Directive).

W prawie wszystkich polisach ubezpieczeniowych jest napisane, że maszyny muszą przestrzegać odpowiednich zasad i dyrektyw. W przypadku braku przestrzegania tych reguł, jeśli zdarzy się wypadek, żadna lub tylko częściowa kompensacja jest wypłacana przez ubezpieczyciela.

Kompletne informacje o przepisach i regulacjach dotyczących "piaskarek" i urządzeń pracujących pod ciśnieniem można znaleźć na naszej stronie www.armtech.pl/prawodawstwo